FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

June 2024
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ЗА ПАЦИЕНТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК

Чл. 22. За диагностика и лечение в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се приемат:

 • Задължително здравно осигурени пациенти при условие, че е спазен реда посочен в чл.20 от Наредбата за  осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119/ 22.05.2006г. на МС.
 • Застраховани в застрахователни дружества пациенти при условие, че съответното  застрахователно дружество е в договорни отношения с „КОЦ-Стара Загора” ЕООД.         
 • Неосигурени  пациенти или такива, които не са спазили реда по посочения в т.1, при условие, че са попълнили писмена декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска  помощ.  Планирането и обслужването на пациенти срещу заплащане, извън заплащането от НЗОК, не може да нарушава планирането и обслужването на задължително здравноосигурените лица.
 • Онкологично болни пациенти се освобождават от заплащане на потребителска такса по ред утвърден от  българското законодателство.
 • Пациенти – чуждестранни граждани, при гарантиран източник на заплащане.
 • Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.
 • Допълнителни услуги по ценоразпис на лечебното заведение.

Чл. 23. (1). Приемът на пациенти, насочени от лечебни заведения за извънболнична помощ или на самонасочили се пациенти се осъществява в диагностично- консултативния блок чрез диагностично-консултативните кабинети, където:

- Се извършват диагностични и лечебни дейности, включително при спешни състояния;

- Въз основа на преценка, основаваща се на оценка на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности, се пристъпва към:

а) Незабавен прием на пациента в стационарните звена;

б) Планиране на датата на приема на пациента чрез включването му в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието му и не нарушава качеството му на живот;

в) Организиране на подходящ междуболничен транспорт на спешен пациент в друго лечебно заведение, което може да осигури необходимия обем спешна медицинска помощ;

г) Насочване към друго лечебно заведение за болнична помощ в случаите, когато на пациента са необходими диагностично-лечебни дейности, за които болницата няма разрешение за осъществяване на лечебна дейност;

д) Установяване на липса на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия по отношение на пациента, като за целта

- Се попълва необходимата медицинска документация;

- Се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента.

(2). Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в диагностичнно-консултативния блок, съгласно образец – приложение № 2а от Наредба № 49. Отказът на пациента от продължаване на започналия престой в лечебното заведение се изготвя по образеца по приложение № 3 от Наредба №49.

(3). Информирането на пациента за насочването му към друго лечебно заведение и за липсата на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия се извършват заедно с информиране на пациента и за неговото състояние от специалиста, извършил прегледа, което се документира в листа за преглед на пациента, който се изготвя в два екземпляра, един от които се предоставя на пациента.

(4). Плановата хоспитализация на пациенти се извършва:

1. Ежедневно от 7.30 часа до 13,30 часа с изключение на почивните и празничните дни;

2. След представяне на направление за хоспитализация или за лечение по амбулаторни процедури, както и  амбулаторен  лист  от извършения преглед на пациента от лекаря от извънболнична помощ при спазване на изискванията и образците въведени с Националните рамкови договори, набор от клинични, параклинични и образни изследвания;

3. Пациентите се приемат от лекарите в диагностично-консултативните кабинети на Диагностично-консултативния блок на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

4. Лекарят в кабинета има право на преценка и решение за приемане на пациента за стационарно лечение;

5. Болни, чието състояние заплашва живота им се приемат незабавно;

6. При планиране на пациент за хоспитализация се извършват следните действия:

6.1. Вписването на пациента в листата за планов прием се извършва при негово писмено съгласие за това, изразено, след като му бъде предоставена информация за възможните обичайни рискове от необходимите диагностични и лечебни дейности и алтернативи, за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, както и за възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение. Уговаря се писмено начина за контакт и уведомяване помежду си.

6.2. Лицата, включени в листата по т.1, получават пореден номер и дата за хоспитализация. Хоспитализацията на лицата се извършва при спазване последователността на поредните им номера.

6.3. Срокът, за който може да бъде планиран приемът на здравноосигурените лица за дейности, включени в пакета здравни дейности в областта на болничната помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК, извън тези, които се извършват незабавно, е не повече от два месеца и може да бъде удължен само:

 • По желание на пациента за отлагане на хоспитализацията, удостоверено писмено след информирането му за наличието или липсата на медицински риск от отлагането на планираните дейности;
 • По медицински показания, ако състоянието на пациента не позволява провеждане на планираните дейности или е необходимо достигане на определени показатели, изпълнение на определена терапевтична схема и други обстоятелства от медицински характер, налагащи отлагане на планираното лечение в болнични условия;
 • Ако е настъпило подобрение в състоянието на пациента и е отпаднала необходимостта от клинична намеса в болнични условия в планирания срок.

7. Определени със заповед на управителя лица публикуват актуална информация за листата за планов прием, в т.ч. за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за приема. Публикуваната информация не съдържа лични данни на пациентите. Същата информация се вписва в националната листа за планов прием пациентите, пожелали да бъдат планирани за прием в лечебно заведение.

8. Лечебните заведения са длъжни да информират по уговорения начин записаните в листата пациенти и да потвърдят предстоящия прием в срок 2 дни преди планираната дата за приема.

9. Здравноосигурените лица информират незабавно по уговорения начин лечебното заведение, в чиято листа за планов прием са вписани, ако са провели лечение на друго място или е отпаднала необходимостта от него.

10. В случаите на епидемична ситуация или друга внезапно възникнала обективна причина, когато не може да се осигури в съответния медицински обоснован срок плановия прием на лице, насочено за хоспитализация по пакета от здравни дейности, незабавно информират за това пациента по уговорения начин.

(5). Спешна хоспитализация в лечебното заведение се извършва от лекарите в Диагностично-консултативните кабинети, а след 13.30 часа от дежурния по стационар лекар, който при необходимост ползва консултациите на специалистите на разположение. 

Чл. 24. (1). Регистрация и диспансеризация се провежда на всеки заболял от злокачествено новообразувание с настоящ адрес в обслужвания район на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

(2). Лицата с доброкачествени  новообразувания, преканцерози и карцином in situ  се обособяват в отделна група и се проследяват до една година след проведеното лечение.

(3). Периодично наблюдение, проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози  се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването, съгласно методичните указания за диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразувания и Наредба №39 от 16.11.2004г. последно изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

(4). Пациенти със злокачествени новообразувания се представят на обща онкологична комисия/онкологична комисия по локализации за определяне терапевтичното поведение и диспансерно наблюдение, като за целта се попълва бланка образец на НЗОК, като единият екземпляр се предоставя на пациента, втория се прилага в медицинската документация, а третият се изпраща в РЗОК.

(5). Активното наблюдение на болните е в полза на пациента и продължава до края на живота му.

РАЗДЕЛ ІІІ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНАТА, ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И НА ГРИЖИТЕ ЗА ПАЦИЕНТА

Чл. 25. (1) Диагностичната, лечебната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите във всяко болнично отделение и лаборатория се организират и осъществяват под ръководството на началник на отделението или лабораторията, който е лекар с призната специалност  по профила на отделението или лабораторията, и старша медицинска сестра (акушерка, лаборант), която е бакалавър или магистър по специалността "Управление на здравните грижи".

(2) Диагностичната и лечебната дейност, както и грижите за пациентите се извършват от лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и др.

(3). При приема пациентът получава информация за служебно определения му от началника на отделението лекуващ лекар, който води случая и лекува, наблюдава и организира необходимите диагностични и лечебни дейности по отношение на пациента през цялото време на престоя му в лечебното заведение, а след назначаване на оперативна или друга интервенция или манипулация – за служебно определените му един или повече медицински специалисти, които ще ги изпълнят. Лекуващите лекари/медицинските специалисти за извършване на назначени оперативни и други интервенции или манипулации при пациентите се определят равнопоставено измежду всички медицински специалисти в лечебното заведение. Служебно определените лекари и медицински специалисти се вписват в историята на заболяването на пациента.

(4). В организацията, провеждането и контрола на дейностите началник отделението се подпомага от старша медицинска сестра и специалисти с висше медицинско и немедицинско образование

Старша медицинска сестра подпомага по отношение на:

1. Общите и специфични грижи за болния;

2. Изпълнението на синхронизирания дневен режим  на болните – тоалет, закуска, подготовка за визитация, извършване на лекарски назначения, обяд, почивка, посещения, подготовка за следобедна визитация, вечеря, сън и др.;

3. Спазване на хигиенните и противоепидемични правила от страна на персонала и болните;

4. Снабдяването на отделението с болнично бельо, консумативи, дизинфектанти и други материали, необходими за поддържане на образцов болничен бит.

(5). Колегиум състоящ се от всички специалисти с висше  медицинско и немедицинско образование и старшата медицинска сестра, който консултира началник отделението по:

1.  Съставянето на годишния план и отчет за цялостната дейност  на отделението;

2. Налагащи се промени в организацията на диагностичните и лечебни дейности и грижите за болните, на тяхната координация и оптимизиране в медицински и икономически  план;

3. Организацията и провеждането на следдипломна квалификация на работещите в отделението.

(6).  Спазването на Етичния кодекс на работещите в „КОЦ – Стара Загора” ЕООД с цел да се установят морално-етичните норми, правила и принципи на поведение при осъществяване на техните служебни задължения. Етичният кодекс се прилага от всички служители на лечебното заведение, включително и временно наетият персонал.

Чл. 26. Преди извършване на оперативна интервенция пациентите задължително се изследват за:

 • Кръвногрупова принадлежност;
 • Изискуемия клинико-лабораторен и функционално -диагностичен  минимум;
 • Свръхчувствителност към използваните анестетични  средства;
 • Степен на оперативния риск по ASA.

Чл. 27. (1) За прилагането на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на състоянието на човека, като упойвания, се взема предварителното съгласие на лицата, върху които ще се прилагат, а ако те са недееспособни – на техните законни представители или попечители.

(2) Изключение се допуска от посоченото в ал.1 при необходимост от провеждане на животоспасяващи медицински процедури. Всякакъв вид оперативни интервенции, както и анестезии, водещи до временна промяна в съзнанието се извършва със съгласието на пациента или на неговия законен представител.

Чл. 28. (1). Пациентите лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД  имат право:

 • Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на необходимите изследвания и лечение, за причините налагащи хоспитализация  и за мерките които следва да провеждат за предпазване от рецидиви и усложнения;
 • Да приемат или отхвърлят предлаганото им лечение;
 • Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред в отделението, в което се лекуват;
 • Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, след даване на писмено информирано съгласие от тях или от техните законни представители, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата  вещина, внимание и уважение;
 • Да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние;
 • Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното лечение;
 • Да поддържат връзка с живота извън болницата чрез предоставянето им на възможност  за телефон, комуникации и свиждане, съгласно правилника  за вътрешния ред и дневния режим;
 • Да бъдат запознати предварително с тяхното евентуално финансово участие в диагностично-лечебния план, видовете изследвания и лечение, които се финансират от НЗОК.
 • Серопозитивните лица, пациенти със СПИН, инфекциозни заболявания или психични разстройства имат същите права за получаване на медицинска помощ, съчувствие и зачитане на човешкото им достойнство и не могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхното заболяване;
 • Да прекъснат по всяко време осъществяваните медицински дейности, като бъдат информирани за съответните усложнения, които биха могли да настъпят от прекъснатото лечение.

(2). За лицата, които не са навършили 18г. или са под по попечителство, правата по ал.1 се предявяват от техните законни  представители.

Чл. 29. (1). Пациентите, лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД трябва:

 • Да съдействат на лекуващите лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи;
 • Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.
 • Да  спазват правилника за вътрешния ред и дневния режим;
 • Да съблюдават правата на другите пациенти.

(2). Задълженията по ал.1 на ненавършилите 18 год. възраст  и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова,  доколкото те разбират характера и значението на постъпките и могат да ги ръководят.

Чл. 30. (1). Диагностичните и лечебните дейности  и грижата за пациентите се осъществяват чрез използване на съвременни методи за изследване и лечение.

(2). Специални клинико – лабораторни, образно – диагностични, ядрено – магнитно резонансна томография, функционално – диагностични изследвания, както и клинични такива, изискващи консултации със специалности от други незастъпени в „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД специалисти се провеждат на договорна основа в други лечебни заведения.

Чл. 31. Медицинските специалисти в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД разясняват по подходящ начин на пациента или на неговия законен представител характера на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове и вероятен изход от заболяването.

Чл. 32. Своевременността и последователността на дейностите по диагностиката, лечението и грижите за болните, като гаранция за постигане на висока медицинска и икономическа ефективност, се урежда със синхронизиран график регламентиращ както изпълнението им вътре в отделенията така и общо за комплексния център.

Чл. 33. В “КОЦ – Стара Загора” ЕООД е осигурено 24 часа в денонощието  наблюдение и лечение на пациентите

(1). За отделенията в Стационарен блок – от медицински специалисти от отделенията и  дежурен по стационар лекар.

(2). В ОАИЛ –  от лекар анестезиолог и медицински специалисти.

Чл. 34. (1) Пациент, настанен на лечение в стационарния блок на лечебно заведение, при който в хода на диагностиката и лечението се установи необходимост от определен обем спешна медицинска помощ, която не може да бъде осъществена в лечебното заведение, се превежда своевременно в друго лечебно заведение, което може да осъществи тази дейност.

(2) Превеждането се извършва след осъществяване на контакт и получаване на съгласие за това от приемащото лечебно заведение.

(3) Превеждащото лечебно заведение осигурява подходящ транспорт и съпровождащи пациента медицински специалисти в зависимост от състоянието и потребностите му.

(4) Превеждащото лечебно заведение изготвя епикриза, към която се прилагат всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности.

Чл. 35. Дейността по този раздел се осъществява от медицински и други специалисти на базата на утвърден от Управителя месечен график, изготвен от съответния началник отделение или лаборатория.

РАЗДЕЛ  IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ

Чл. 36. Хоспитализиран в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД пациент се изписва при:

1. Приключване на лечението му или когато то може да продължи в извънболнични условия по решение на началник отделението.

2. Волеизява на пациента, а когато той не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство – волеизява от неговия законен представител, освен в предвидените от законите на страната случаи.

Груби нарушения на задълженията на пациента посочени в чл.29 на този Правилник, освен ако той се намира в състояние, застрашаващо живота му.

Чл. 37. (1).  В деня на изписването на пациента, отделението в което е бил на лечение, изготвя епикриза в три екземпляра:  за пациента, за лечебното заведение за извънболнична помощ или за общо практикуващия лекар, където пациента е регистриран и за “онкологичното досие” или за листа “История на заболяването”. В случай, че в деня на изписването лечебното заведение все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването му.

(2). Вида на онкологичната епикриза и нейните атрибути съответстват на изискванията на медицинските стандарти и НРД.

(3). При необходимост за активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни или домашни условия това изрично се записва в епикризата.

Чл. 38. При изписване на бацилоносител носител по служебен път отделението изпраща бързо известие до РЗИ на чиято територия е настоящият адрес на лицето.

Чл. 39. При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, отделението организира предаването му на неговите близки, ако пациента не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство, той се предава на неговия законен представител. При липса на близки, при невъзможност да се осъществи контакт с тях или при изразено несъгласие да приемат изписаното лице, се информира съответната Дирекция „Социално подпомагане“ за необходимостта за осигуряване на пациента на подходяща социална услуга по реда на Закона за социално подпомагане. В този случай пациента се предава на служител от съответната дирекция или на служител от съответната социална услуга.

РАЗДЕЛ V

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДАВАНЕ ТРУПА НА ПОЧИНАЛ ПАЦИЕНТ

Чл. 40. (1). Трупът на починал пациент престоява в болничната стая на съответното отделение два часа при полагане на необходимите грижи за запазване външния му вид.

(2). След изтичане на времето посочено в ал.1, трупът се изпраща в Патологоанатомично отделение на УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ с което „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД има сключен договор, с ИЗ/онкологично досие.

(3). Ако смъртта е настъпила през нощта и аутопсията ще се извърши на другия работен ден, дежурният екип взема предвидените от закона мерки  за съхранение по подходящ начин на  тялото на починалия до аутопсията в помещението за покойници находящо се на 4-тия етаж на стационарния блок.

(4). Когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза, патологоанатомична аутопсия не се извършва и същият се изпраща в отделение за съдебна медицина на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр.Стара Загора придружен с документацията посочена в ал.2 .

Чл. 41. Лекарят констатирал смъртта, попълва “Съобщение за смърт” в три екземпляра, които се изпращат на длъжностното лице по гражданско състояние в общината по местоживеене, на РЗИ – гр.Стара Загора и един екземпляр се съхранява в Регистър на починали болни към „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД.

Чл. 42. (1). На починалите  в стационара на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД  задължително  се извършва  аутопсия;

(2). Изключения се допускат само в отделни конкретни случаи след писмено мотивирано желание на близките с резолюция на началник отделение.

(3). В случаите по ал.2 освобождаването от аутопсия става със Заповед на управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД .

Чл. 43. (1). Трупът се предава на близките от лекар в патологоанатомичното отделение след предоставяне на “Акт за смърт”, издаден  от общината.

(2). Редът за предаване на труповете се определя със заповед на Управителя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. 44. (1). Вътрешния ред на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се определя от настоящия правилник, приет на Медицински съвет.

(2). Организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболничните инфекции, както и мерките за ликвидирането им се урежда с план-програма, съгласувана с РЗИ гр.Стара Загора и утвърдена от Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД. Програмата е разработена при спазване на изискванията на медицински стандарт за вътреболничните инфекции.

Чл. 45. (1). Стерилизацията  на операционното бельо, инструментариум, превързочни материали, пособия за инвазивна диагностика се извършва с одобрена от РЗИ гр.Стара Загора стерилизационна техника.

(2). Методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и редът за осъществяване на правилата за асептика и антисептика, се определят с утвърдена от Управителя Програма за осъществяване на качествена дезинфекция и стерилизация, съгласувана с РЗИ – Стара Загора.

Чл. 46. (1). Редът за изписване на лекарствени продукти и медицински изделия, тяхното съхраняване и предаване, както и начина за водене на съответната документация се определя със заповед на управителя.

(2). В манипулационните на всяко отделение се оборудва спешен лекарствен шкаф, съдържанието на който е утвърдено от управителя.

Чл. 47. Храненето на болните е съобразено с дневния режим в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

Чл. 48. Работещите в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се задължават:

1. Да спазват установените в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД хигиенни противоепидемични правила и изискванията за техническа, пожарна и радиационна безопасност;

2. Да проявяват колегиалност помежду си, както и висока култура във взаимоотношенията им с пациентите;

3. Да пазят медицинската тайна, освен в предвидените от закона случаи;

4. Нямат право да предоставят на трети лица данни, отнасящи се до личността и здравословното състояние на пациентите, станали им известни при оказване на медицинска помощ, освен в предвидените в закона случаи;

5. Нямат право да разпространяват сведения уронващи имиджа на лечебното заведение;

6. Да проявяват колегиалност и лоялност в отношенията помежду си;

7. Професионалните взаимоотношения между „КОЦ-Стара Загора”  ЕООД и другите лечебни заведения се основават на принципите на взаимно уважение, професионална етика и лоялна конкуренция.