FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2018
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ЗА ПАЦИЕНТА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

В ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК

 

         Чл.20 За диагностика и лечение в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се приемат:

1. Задължително осигурени пациенти при условие, че е спазен реда посочен в чл.21 от Наредбата за достъпа на здравно осигурените лица до лечебните заведения, приета с Постановление № 206/ 1999г на МС.

2. Осигурени в доброволни здравноосигурителни дружества пациенти при условие, че съответното доброволно здравно осигурително дружество е в договорни отношения с „КОЦ-Стара Загора”.

3. Неосигурени  пациенти или такива, които не са спазили реда по посочената в т.1 Наредба, при условие, че са попълнили писмена декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска  помощ. Онкологично болните се освобождават от заплащане по ред утвърден от  българското законодателство.

4. Пациенти – чуждестранни граждани, при гарантиран източник на заплащане.

Чл.21 /1/ Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в диагностично- консултативните кабинети на  диагностично- консултативния блок, в който чрез прецизиране основаващо се на критерии за спешност и неотложност пациентите:

1. се приемат незабавно;

2. се включват в “лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема;

3. се връщат когато нямат показания за хоспитализация на изпратилите ги лечебни заведения и общопрактикуващи лекари с  указания за лечение в извънболнична обстановка.

/2/  В деня на хоспитализацията лекарят от съответния приемно – консултативен кабинет извършва или назначава:

1. попълване на изискуемата медицинска документация;

2. провеждане на необходимите диагностични изследвания, а в случаите на спешност и съответни медицински манипулации;

3. пълна или частична санитарна обработка, като стриктно се спазва регламентираната в Правилника за вътрешния ред организация за движение на потока и хоспитализацията.

/3/Плановата хоспитализация на пациенти се извършва:

1.Ежедневно с изключение на почивните и празничните дни;

2 След представяне на талон-направление от съответното лечебно заведение, етапна епикриза, набор от клинични, параклинични и образни изследвания;

3.Пациентите се приемат от дежурните лекари в приемния кабинет на стационара;

4. Лекарят-специалист в кабинета има право на преценка и решение за приемане на пациента за стационарно лечение;

5. При планиране на хоспитализацията, пациентът се уведомява за датата на приема;

6. Отказ от хоспитализация на пациент, насочен с медицинско направление се допуска, когато приемащия лекар прецени, че няма показания за лечение в Стационарния блок. Лекарят, направил  отказа, вписва мотивите и уведомява писмено лечебното заведение, издало медицинското направление за приема, със съответни препоръки за лечение.

7. Отказът на пациента да бъде приет  в лечебното заведение  след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листата на чакащите  или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират  задължително писмено  срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

Чл.22 /1/  Регистрация и диспансеризация се провежда на всеки заболял от злокачествено новообразувание с настоящ адрес в обслужвания район на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

/2/ Лицата с доброкачествени  новообразувания, преканцерози и карцином in situ  се обособяват в отделна група и се проследяват до една година след проведеното лечение.

/3/ Периодично наблюдение,проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози  се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването, съгласно методичните указания за диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразувания.

/4/ активното наблюдение на болните е в полза на пациента и продължава до края на живота му.

РАЗДЕЛ ІІІ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНАТА, ЛЕЧЕБНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК

Чл.23 /1/ Организацията на диагностичната, лечебната и рехабилитационна дейност във всяко стационарно отделение на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се осъществява от началник отделението, който отговаря за:

1. планирането, организацията и контрол на цялостната медицинска  дейност в отделението, в т.ч. и за изпълнението на разпоредбите на чл.19 и от чл.24 до чл.30 на този правилник;

2. изготвянето на длъжностните характеристики на работещите в отделението и контрола по изпълнението на записаните в тях права, задължения и отговорности;

3. информационната дейност в отделението;

4. икономическата ефективност в отделението;

5. организация на дейности по специализация на лекари по специалности и бази регламентирани ежегодно със заповед на Министъра на МЗ.

6. изготвяне на правилник за вътрешен ред на отделение

/2/ В организацията, провеждането и контрола на дейностите по ал.1 началник отделението се подпомага от:

1. Старши ординатор и специалисти с висше медицинско и не медицинско образование

2. Старша медицинска сестра по отношение на:

n общите и специфични грижи за болния

n изпълнението на синхронизирания денонощен график за режима на болните – тоалет, закуска, подготовка за визитация, извършване на лекарски назначения, обяд, почивка, посещения, подготовка за следобедна визитация, вечеря, сън и др.

n спазване на хигиенните и противоепидемични правила от страна на персонала и болните.

n снабдяването на отделението с болнично бельо, консумативи, дизинфектанти и други материали, необходими за поддържане на образцов болничен бит.

3. Колегиум състоящ се от всички специалисти с висше  медицинско и немедицинско образование и старшата медицинска сестра, който консултира началник отделението по:

а/  съставянето на годишния план и отчет за цялостната дейност  на отделението.

б/ налагащи се промени в организацията на диагностичните и лечебни дейности и грижите за болните, на тяхната координация и оптимизиране в медицински и икономически  план.

в/ организацията и провеждането на следдипломна квалификация на работещите в отделението.

/3/ Колегиумът по ал.2 т.3 заседава един път в месеца и се председателства от началник отделението. Заседанията се протоколират.

Чл.24 Преди извършване на оперативна интервенция пациентите задължително се изследват за:

1. кръвногрупова принадлежност

2. изискуемия клинико-лабораторен и функционално -диагностичен  минимум

3. свръхчувствителност към използваните анестетични  средства;

4. Степен на оперативния риск по ASA.

Чл.25 Всякакъв вид оперативни интервенции, както и анестезии, водещи до временна промяна в съзнанието се извършва със съгласието на пациента или на неговия законен представител.

Чл.26 /1/ Пациентите лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД  имат право:

1. Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на необходимите изследвания и лечение, за причините налагащи хоспитализация  и за мерките които следва да провеждат за предпазване от рецидиви и усложнения;

2. Да приемат или отхвърлят предлаганото им лечение;

3. Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред в отделението, в което се лекуват;

4. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата  вещина, внимание и уважение;

5. Да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние;

6. Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното лечение;

7. Да поддържат връзка с живота извън болницата чрез предоставянето им на възможност  за телефон, комуникации и свиждане, съгласно правилника  за вътрешния ред.

/2/ За лицата, които не са навършили 18г или са под по попечителство, правата по ал.1 се предявяват от техните законни  представители.

Чл.27 /1/ Пациентите, лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД са длъжни:

1. Да съдействат на лекуващите лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.

2. Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

3. Да  спазват правилника за вътрешния ред

4. Да съблюдават правата на другите пациенти

/2/ Задълженията по ал.1 на ненавършилите 18 год. възраст  и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова,  доколкото те разбират характера и значението на постъпките и могат да ги ръководят.

Чл.28 /1/ Диагностичните, лечебните и рехабилитационни дейности се осъществяват чрез използване на съвременни методи за изследване и лечение.

/2/ Специални клинико – лабораторни, образно – диагностични, ядрено – магнитно резонансна томография, функционално – диагностични изследвания, както и клинични такива, изискващи консултации със специалности от други незастъпени в болницата специалисти се провеждат на договорна основа в други лечебни заведения.

Чл.29 Медицинските специалисти в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД разясняват по подходящ начин на пациента или на неговия законен представител характера на заболяването; обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове и вероятен изход от заболяването.

Чл.30 В “КОЦ – Стара Загора” ЕООД не могат:

1. Да се извършват лечебни дейности, които не влизат или не са във връзка с посоченият чл.19 предмет на дейност

2. Да се извършват диагностични, лечебни и рехабилитационни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинската наука или противоречат на правилата за добра медицинска практика и медицински стандарти.

          Чл.31 Своевременността и последователността на дейностите по диагностиката, лечението, рехабилитацията и грижите за болните, като гаранция за постигане на висока медицинска и икономическа ефективност, се урежда със синхронизиран график регламентиращ както изпълнението им вътре в отделенията така и в централизираните общо болнични структури.

 

РАЗДЕЛ  ІV

   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ

 

         Чл.32 Хоспитализиран в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД пациент се изписва при:

1. Приключване на лечението му или когато  то може да продължи в извънболнични условия по решение на началник отделението.

2. Волеизява на пациента, а когато той не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство – волеизява от неговия законен представител, освен в предвидените от законите на страната случаи.

3. Груби нарушения на задълженията на пациента посочени в                       чл.27 на този Правилник, освен ако той се намира в състояние, застрашаващо живота му.

 

Чл.33 /1/  При изписване на пациент, отделението в което е бил на лечение, изготвя епикриза в три екземпляра:  за пациента, за лечебното заведение за извънболнична помощ или за общо практикуващия лекар, където пациента е регистриран и за “онкологичното досие” или за листа “История на заболяването”.

/2/ Вида на онкологичната епикриза и нейните атрибути се утвърждават със заповед на Управителя;

/3/ При необходимост за активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни или домашни условия това изрично се записва в епикризата.

Чл.34 При изписване на носител на микробни агенти, причинители на остри и хронични заразни болести, отделението изпраща бързо известие до РИОКОЗ- Стара Загора и съответното лечебно заведение по местоживеене на пациента.

Чл.35 При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, отделението организира предаването му на неговите близки, ако пациента не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство, той се предава на неговия законен представител.

 

РАЗДЕЛ V

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРЕДАВАНЕ ТРУПА НА ПОЧИНАЛ ПАЦИЕНТ

         Чл.36 /1/ Трупът на починал пациент престоява в болничната стая на съответното отделение два часа при полагане на необходимите грижи за запазване външния му вид.

/2/ След изтичане на времето посочено в ал.1, трупът се изпраща в Дисекционна зала на Патологоанатомично отделение в ЛЗБП с което има сключен договор , с ИЗ, онкологично досие  и предаутопсионна епикриза.

/3/ Ако смъртта е настъпила през нощта и аутопсията ще се извърши на другия работен ден, дежурният екип взема предвидените от закона мерки  за съхранение по подходящ начин на  тялото на починалия до аутопсията.

/4/ Когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза, патологоанатомична аутопсия не се извършва и същият се изпраща в отделение за съдебна медицина на МБАЛ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД – гр.Стара Загора придружен с документацията посочена в ал.2 .

Чл.37 Лекуващият или дежурният лекар от “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, констатирал смъртта, попълва “Съобщение за смърт” в два екземпляра, които изпраща на длъжностното лице по гражданско състояние в общината по местоживеене.

Чл.38 /1/ На починалите  в стационара на ““КОЦ – Стара Загора” ЕООД  задължително  се извършва  аутопсия;

/2/ Изключения се допускат с разрешение на Управителя, само в отделни конкретни случаи след писмено мотивирано желание на близките с резолюция на завеждащия отделение, че пациентът не представлява диагностичен проблем  и причините за смъртта са недвусмислено ясни.

Чл.39 /1/ Трупът се предава на близките от лекар в патологоанатомичното отделение след предоставяне на “Акт за смърт”, издаден  от общината

/2/ Редът за предаване на труповете се определя със заповед на Управителя.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ВЪТРЕШЕН РЕД

 

         Чл.40 /1/ Вътрешния ред на ““КОЦ – Стара Загора” ЕООД се определя от настоящия правилник,приет на Медицински съвет.

/2/ Организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболничните инфекции, както и мерките за ликвидирането им се урежда с  Правилник, съгласуван с РИОКОЗ –  Стара Загора и утвърден от Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

Чл.41 /1/ Стерилизацията  на операционното бельо, инструментариум, превързочни материали, пособия за инвазивна диагностика и посуда за хранене, се извършва с одобрена от РЗИ- Стара Загора стерилизационна техника.

/2/ Методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и редът за осъществяване на правилата за асептика и антисептика, се определят с писмено указание на Управителя, съгласувано с РИОКОЗ- Стара Загора.

         Чл.42 /1/ Редът за изписване на лекарствата, тяхното съхраняване и сдаване, както и начина за водене на съответната документация се определя със заповед на управителя.

/2/ В манипулационната зала на всяко отделение се оборудва спешен лекарствен шкаф.

Чл.43 Храненето на болните и редът за внасяне на хранителни продукти от техни близки се урежда със заповед на управителя..

         Чл.44 Работещите в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се задължават:

1. Да спазват установените в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД хигиенни противоепидемични правила и изискванията за техническа, пожарна и радиационна безопасност.

2. Да проявяват колегиалност помежду си, както и висока култура във взаимоотношенията им с пациентите.

3. Да пазят медицинската тайна, освен в предвидените от закона случаи.