FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

June 2024
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ЗА НАС

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

ул. Д-р Тодор Стоянович №15, тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959

Онкологичният център в град Стара Загора започва своята история през 1956г. с откриване на първите онкологични кабинети, базирани в сградата на І–ва поликлиника.

През 1964г. е разкрит стационар за онкологични болни.

През 1976г. е построена допълнителна сграда и Центърът се обособява като самостоятелно лечебно заведение – Окръжен Онкологичен Център, който разполага с необходимите за дейността му отделения, лаборатории и поликлинична част.

През ноември 2000г. Центърът е преструктуриран като търговско дружество – “Междуобластен Център за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора” ЕООД.

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД обслужва населението от 15 общини на Старозагорска и Сливенска области с обща численост 569 897. В областта на лъчелечението с телегама терапия и кюри терапия се обслужват пациенти и от региона на Хасковския онкологичен диспансер. По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите “КОЦ – Стара Загора ”ЕООД обслужва населението на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска и Бургаска области.

Структурата на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с нормативната база на функционално блоков принцип, както следва:

I. Диагностично–консултативния блок се състои от:

1. Регистратура;

2. Манипулационна;

3. Диагностично – консултативни кабинети:

3.1. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкологична хирургия и урология;

3.2. Два специализирани диагностично–консултативни кабинета по медицинска онкология;

3.3. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкогинекология;

3.4. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкодерматология;

3.5. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкоУНГ;

3.6. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по лъчелечение;

3.7. Специализиран диагностично–консултативен кабинет за преданестезиологична подготовка;

II. Медико–диагностични лаборатории

1. Клинична лаборатория;

III. Отделения без легла:

1. Отделение „Нуклеарна медицина” с кабинет за УЗ диагностика;

2. Отделение „Образна диагностика”;

2.1. Кабинет за УЗ диагностика;

2.2. Кабинет за мамография;

2.3. Кабинет за рентгенография и рентгеноскопия;

2.4. Кабинет за компютърно–томографски изследвания;

3. Отделение „Клинична патология” с дейност по цитология и имунохистохимия;

3.1. Хистологична и Имунохистохимична лаборатории;

3.2. Цитологична лаборатория;

IV. Стационарният блок на „КОЦ Стара Загора” ЕООД, включващ следните отделения:

1. Отделение „Медицинска онкология”;

2. Отделение „Онкологична хирургия;

3. Отделение „Лъчелечение”;

4. Отделение „Онкогинекология;

5. Отделение Онко УНГ”;

6. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение”;

7. Операционен блок, обслужващ оперативните отделения;

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД разполага със собствена болнична аптека, лицензирана за работа с опиати.

По традиция в “КОЦ – Стара Загора” EOOД регулярно се сключва колективен трудов договор между работодателя и легитимните синдикални организации, заверен от Инспекция по труда.

Въз основа на активната дейност на Комитета по условия на труд и Службата по трудова медицина се извършват регулярно обследване на работните места, профилактични прегледи на персонала.

Ежедневно се извършва дозиметричен контрол на местата с йонизираща радиация, осигурява се необходимата предпазна храна и витамини.

„Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № КОЦ – 46/30.08.2016г. на МЗ осъществява следните дейности:

1. Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;

2. Периодично наблюдение консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

3. Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;

4. Създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри

5. Промоция и превенция на онкологичните заболявания;

6. Информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

7. Експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;

8. Научноизследователска дейност в областта на онкологията;

9. Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;

10. Клинични изпитания на лекарствени продукти;

11. Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;

12. Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;

13. Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания по следните медицински специалности:

- Медицинска онкология;

- Хирургия;

- Урология;

- Акушерство и гинекология;

- Кожни и венерически болести;

- Ушно-носно-гърлени болести;

- Лъчелечение;

- Образна диагностика;

- Нуклеарна медицина;

- Клинична лаборатория;

- Обща и клинична патология;

- Анестезиология и интензивно лечение

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД;

Пълният текст прочетете тук —>