FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2018
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ЗА НАС

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД

ул. Д-р Тодор Стоянович №15, тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Онкологичният център в гр.Стара Загора започва своята история през 1956г. с откриване на първите онкологични кабинети, базирани в сградата на І-ва поликлиника.

          През 1964г. е разкрит стационар за онкологични болни.

          През 1976г. е построена допълнителна сграда и Центърът се обособява като самостоятелно лечебно заведение – Окръжен Онкологичен Център, който разполага с необходимите за дейността му отделения, лаборатории и поликлинична част.

          През ноември 2000г. Центърът е преструктуриран като търговско дружество – “Междуобластен Център за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора”ЕООД.

          “ КОЦ- Стара Загора” ЕООД обслужва населението от 15 общини на Старозагорска и Сливенска области с обща численост 569 897. В областта на лъчелечението с телегама терапия и кюри терапия се обслужват пациенти и от региона на Хасковския онкологичен диспансер. По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите “КОЦ-Стара Загора”ЕООД обслужва населението на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска и Бургаска области.

           Структурата на “КОЦ -Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с нормативната база на функционално блоков принцип, както следва:

          Консултативно Диагностичен Блок включващ 11 приемно – консултативни кабинета, включително и Профилактичен кабинет; Отделение Нуклеарна медицина, за образни изследвания; Патоморфологична и цитологична лаборатория, Клинична лаборатория.

           Стационарният Блок е със 7 отделения: Радиологично, Хирургично, Дерматологично, Гинекологично, Химиотерапевтично, УНГ отделение, Анестезиологично – реанимационно отделение и Операционен  блок с 3 операционни зали.

КОЦ- Стара Загора” ЕООД разполага със собствена болнична аптека, лицензирана за работа с опиати.

           Годишно през “КОЦ- Стара Загора” ЕООД за стационарно лечение преминават 6600 пациента, а за диспансерно наблюдение се извършват 42 690 прегледа.

           По традиция в “КОЦ  – Стара Загора ” EOOD регулярно се сключва колективен трудов договор между работодателя и легитимните синдикални организации , заверен от Инспекция по труда.

           Въз основа на активната дейност на Комитета по условия на труд  и Службата по трудова медицина се извършват регулярно обследване на работните места , профилактични прегледи на персонала.

           В съгласие с нормативните документи за безопасни условия на труд, изискванията на медицинските стандарти, предложения и решения на комитета по условия на труд редовно се осигурява работно облекло, лични предпазни средства , а за работещите с компютри и очила.

           Ежедневно се извършва дозиметричен  контрол на местата  с йонизираща радиация, осигурява се необходимата предпазна храна и витамини.

           Подобри се осветеността в работните помещения и се поставиха климатици.       За работещите в диспансера се осигуряват ежегодно противогрипни ваксини.

„Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД,  съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № КОЦ – 46/30.08.2016г. на МЗ осъществява следните дейности:

 активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;

• периодично наблюдение консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

• регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;

• създаване и поддръжане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри

• промоция и превенция на онкологичните заболявания;

• информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

• експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;

• научноизследователска дейност в областта на онкологията;

• провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;

• клинични изпитания на лекарствени продукти;

• реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;

• осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;

• извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;

по следните медицински специалности:

 1. Медицинска онкология
 2. Хирургия
 3. Урология
 4. Акушерство и гинекология
 5. Кожни и венерически болести
 6. Ушно-носно-гърлени болести
 7. Лъчелечение
 8. Образна диагностика
 9. Нуклеарна медицина
 10. Клинична лаборатория
 11. Обща и клинична патология
 12. Анестезиология и интензивно лечение

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД

Пълният текст прочетете тук —>